Privacy policy

Privacybeleid Motolab                                                                                                           25/05/2018

 

Motolab maakt gebruik van onderandere de volgende domeinnamen:

http://motolab.nl ; http://motolab.be ; http://motolab.de ; http://siebenrock.nl ; http:/motogadget.nl en eventuele add’ons.

 

Over ons privacybeleid

 

Motolab geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Motolab. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je heeft met betrekking tot de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

 

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software dmv deze cookies worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Domeinnamen

 

Hostony

Onze webwinkel omgeving / website is te benaderen via een zogenaamde domeinnaam of in ons geval verschillende domeinnamen. Enkele voorbeelden van van verschillende domeinnamen van ons zijn: motolab.nl; motolab.be; motolab.de; siebenrock.nl; motogadget.nl. Deze domeinnamen hebben wij ondergebracht bij onze registrant Hostony, welke gevestigd is op Jersey, UK. Al deze domeinnamen worden op IP niveau doorgerouteerd naar onze webwinkel omgeving. Hostony maakt gebruik van (routering/DNS) servers welke geplaatst zijn buiten de EU. Bij doorroutering op IP adres, wordt alleen je ip adres geregistreerd op deze servers, geen andere persoongerelateerde gegeven. Alle gegevens op de webwinkel omgeving zoals persoongegevens, betaalgegevens, etc. worden expliciet afgehandeld in de beveiligde omgeving van MyOnlineStore (https) in de EU.

 

 

E-mail en mailinglijsten

 

MijnWebwinkel

Wij versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van onze webwinkelsoftware 'MijnWebwinkel'. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MijnWebwinkel. MijnWebwinkel zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke email

die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! je persoonsgegevens worden door MijnWebwinkel beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. MijnWebwinkel maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt MijnWebwinkel informatie over jou als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. MijnWebwinkel behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Hostony

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer (Concreet: als je ons email stuurt via ons email adres (dus niet via de webshop) ) gebruik van de diensten van Hostony.

En deze kan gebruik maken van servers welke geplaatst zijn buiten de EU. Deze partij heeft passende technische (o.a. alles versleuteld opgeslagen) en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostony heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Google mail (Gmail)

Wij maken deels voor beantwoording van ontvangen email van ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google mail (Gmail). Deze kan gebruik maken van servers welke geplaatst zijn buiten de EU. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google mail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

 

Sisow (Ideal & CrediCard) , PayPal, SumUp (Pin & CreditCard) hierna ook te noemen: onze

betaalaanbieders

 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Sisow, PayPal & SumUp. Deze verwerken je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Onze betaalaanbieders hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Onze betaalaanbieders behouden zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Onze betaalaanbieders delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van onze betaalaanbieders haar dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Onze betaalaanbieders bewaren je gegevens niet

langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

 

Verzenden en logistiek

 

MyParcel (welke de afhandeling verzorgd o.a. via PostNL)

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

 

SnelStart en Heller&Heller (boekhoudkantoor)

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelStart en Heller&Heller. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelStart en Heller&Heller. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SnelStart en Heller&Heller is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart en en Heller&Heller gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op je verzoek -op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Motolab op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

 

je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je

persoonsgegevens door of in opdracht van Motolab. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

 

Motolab

 

Vestigings gegevens:

 

KvK Emmen:

51841959

 

Postadres:

 

De flinten 21

7841GP

Sleen, Nederland

 

Telefoon +31 (0) 591 649709

 

Email info@motolab.nl of het formulier in de beveiligde omgeving:

 

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/motolab/c-2627962/contact/?mww_token=80861214800708ae82f3c50adc65cd6e#

 

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Harold Jeuring

 

 

 

Je kunt onze Privacy policy ook downloaden in een pdf bestand: klik hier!

Per telefoon bereikbaar:

Standaard:  Woensdag- & donderdagmiddag 12.00 - 17.00 & vrijdagmiddag 12.00-15.00

andere momenten druk met inpakken vd pakketjes, inkoop ed.

Verkooppunt

 

 

Brembo

 

 

Click & Collect

Click & Collect (onder voorwaarden)(klik)

Dus GEEN spontane verkoop "aan de deur"

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Verzending | Versand | Postage

Tot | Bis | Untill : 21 Kg

  • NL: afhankelijk brandstof toeslagen met basis prijs € 7,20
  • DE: Ab € 11,29
  • FR: € 19,25
  • Other country's incl Scandinavia see in your shopping Bag
  • verzendkosten zijn incl. 21% BTW (zijn wij verplicht), derhalve BTW voor bedrijven terug te vragen.
© 2014 - 2024 Motolab | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel