Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Motolab, gevestigd te Sleen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 51841959

BTW nr        :    NL001401428B34

Versie geldig vanaf 10 juni 2019  (zie voor de download mogelijkheden onderaan deze pagina)

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Motolab. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite/webshop van Motolab. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Motolab behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Motolab erkend.

1.4 Motolab garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Motolab sluit expliciet alle onderdelen en voertuigen welke ouder zijn dan 15 jaar uit van gechiktheid voor daadwerkelijk gebruik, al dan niet op de openbare weg en deze mogen alleen voor tentoonstellingsdoeleinden gebruikt worden.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Motolab bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Motolab zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Motolab geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's waarbij op alle gebruikte goederen de MARGE regeling van toepassing is en alle nieuwe goederen geprijsd zijn inclusief 21% BTW. (u betaald als consument de prijs welke vermeld staat bij het artikel, exclusief verzend (& verpakkings) kosten)

4. Zichttermijn / herroepingsrecht (voor het gebruik/downloaden modelformulier voor herroeping zie onderaan deze pagina)


4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden aan te melden ter retournering. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer de geleverde zaken niet binnen 14 dagen NA aanmelding retournering daadwerkelijk aan Motolab heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan (binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering ) schriftelijk melding te maken bij Motolab. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de ongeopende originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) arikel(en) dienen ongebruikt, niet gemonteerd en in nieuwstaat verkerend te zijn. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Motolab er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag (&  igv deel retour zending exclusief de berekende verzendkosten) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

 • de consument draagt de kosten van het terugzenden van de goederen bij ontbinding van de overeenkomst;
 • de consument redelijke kosten van een deels gebruikte dienst moet betalen als hij een dienst (rechtmatig) beëindigt voor het einde van de bedenktijd;

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de per verzenddienst geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op complete voertuigen en/of diensten, zoals revisie's van motorfiets onderdelen  en de door Motolab aangeboden revisiediensten. Op laatst genoemde diensten, waarbij Motolab mogelijk slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van mijn leveranciers van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Producten die gemaakt zijn aan de hand van specificaties van de consument
 • Diensten waarvan de uitvoering , met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van14 kalenderdagen
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (hier wordt ook onder verstaan:Goederen welke niet in de webshop worden aangeboden, maar op uitdrukkelijk verzoek van de klant worden besteld bij derden.)
 • Gebruikte goederen deze vallen bij Motolab onder maatwerk, deze goederen worden speciaal voor u gedemonteerd na het moment van definitieve bestelling, ook al zijn ze tbv een foto, tijdelijk gedemonteerd geweest.
 • Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • Apparatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • Accu's; Batterijen, Electronische componenten, tenzij expliciet voor aankoop &  schriftelijk overlegd en accoord bevonden, dat er een uitzondering geld.
 • De levering van kranten en tijdschriften en (verzegelde) boeken cq manuals

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Motolab, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Motolab. Motolab houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Motolab respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Motolab maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Gebruikte onderdelen aangeboden door Motolab zijn uitgesloten van elke vorm van garantie, de montage en het gebruik van deze onderdelen is geheel voor eigen risico van de afnemer.

6.2 Motolab sluit expliciet alle gebruikte onderdelen en voertuigen uit van enige vorm van garantie en verkoopt deze als ongeschikt voor daadwerkelijk gebruik op of aan een voertuig voor daadwerkelijk gebruik, al dan niet op de openbare weg en mogen alleen voor tentoonstellingsdoeleinden gebruikt worden.

6.3 Motolab garandeert dat de door haar geleverde nieuwe producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.4 De garantietermijn van Motolab op nieuwe producten komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Motolab is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.5 De garantie op electronische componenten is expliciet ALLEEN van toepassing indien deze componenten aantoonbaar gemonteerd zijn door een officieel geregistreerde motorwerkplaats. Alle eventuele claims leggen we voor aan de fabrikant en de uitspraak van die fabrikant zal bindend zijn t.a.v. al dan niet toekennen van garantie.

6.6 De garantie op & van en door Motolab geleverde remschijven is expliciet ALLEEN van toepassing indien Motolab deze schijven gemonteerd heeft. Besluit je het toch zelf te doen (of bij een werkplaats  welke GEEN zakelijke relatie heeft met Motolab) geld expliciet het volgende:  ELKE geretourneerde schijf danwel schijf met garantie claim wordt retour gestuurd naar Brembo in Italie.. Het oordeel van BREMBO is bepalend voor omruil garantie.. ALLEEN onder deze voorwaarden (volledige) garantie!

6.7 Garantie termijn nieuwe accu's:  voor Accu's geld expliciet een andere garantietermijn dan de meeste andere nieuwe producten nl.  maximaal 6 maanden op fabrieksfouten, materiaal fouten en productie fouten, NIET op capaciteit verlies, gebruikersfouten of (in)directe vervolgschade van de klant of derde.

6.8 De afnemer is verplicht het geleverde bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd en ingeval van nieuwe producten ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Motolab) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Motolab. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Motolab schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.9 Indien klachten van de afnemer door Motolab gegrond worden bevonden, zal Motolab naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Motolab en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Motolab) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Motolab gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Motolab voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.10 Motolab is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.11 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Motolab in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Motolab en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Motolab zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Motolab slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Motolab gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Motolab kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Motolab en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Motolab op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Motolab behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Motolab gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Motolab is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Motolab alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Motolab behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Motolab gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Motolab bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Motolab is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten en het monteren van bij motolab aangekochte onderdelen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 Motolab is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan voertuigen, andere objecten en/of personen in geval van montage van bij Motolab aangekochte gebruikte onderdelen of motorfietsen. Alle gebruikte onderdelen en/of gebruikte voertuigen zijn oud, de historie slechts "bekend" uit overlevering,  niet te veriefieren en te traceren en verkoopt Motolab deze expliciet als ongeschikt voor daadwerkelijk gebruik op of aan een voertuig tbv daadwerkelijk gebruik, al dan niet op de openbare weg en mogen daarom alleen voor tentoonstellingsdoeleinden gebruikt worden.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Motolab aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Motolab zolang de afnemer de vorderingen van Motolab uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Motolab wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Motolab geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Motolab of een door Motolab aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Motolab haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Motolab zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Motolab.

13. Toepasselijk recht/geschillen/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Motolab en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij Motolab er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

13.3 Convorm EU regelgeving willen we je wijzen op het feit dat je als consument altijd een geschil kan voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (de elektronische link http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Downloads:

Algemene Voorwaarden van Motolab, gevestigd te Sleen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer: 51841959


Versie geldig vanaf 10 juni 20191. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Motolab. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite/webshop van Motolab. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Motolab behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Motolab erkend.
1.4 Motolab garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Motolab sluit expliciet alle onderdelen en voertuigen welke ouder zijn dan 15 jaar uit van geschiktheid voor daadwerkelijk gebruik, al dan niet op de openbare weg en deze mogen alleen voor tentoonstellingsdoeleinden gebruikt worden.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Motolab bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Motolab zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Motolab geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Motolab behoud zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot levering over te gaan, in voorkomende gevallen zal, indien er al betaling heeft plaatsgevonden, het volledige orderbedrag incl. evt bijkomende betaal en porto kosten direct terug gestort worden via het zelfde betaal systeem als waarmee de initiele betaling heeft plaats gevonden.
2.6 Conform de Europese geodiscriminatie verordening omvat het standaard leveringsgebied van Motolab: Nederland

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s waarbij op alle gebruikte goederen de MARGE regeling van toepassing is en alle nieuwe goederen geprijsd zijn inclusief 21% BTW. (u betaald als consument de prijs welke vermeld staat bij het artikel, exclusief verzend (& verpakkingskosten) kosten)


4. Zichttermijn / herroepingsrecht (voor het gebruik/downloaden modelformulier voor herroeping zie onderaan deze pagina)
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden aan te melden ter retournering. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer de geleverde zaken niet binnen 14 dagen NA aanmelding retournering daadwerkelijk aan Motolab heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan (binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering ) schriftelijk melding te maken bij Motolab. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de ongeopende originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) arikel(en) dienen ongebruikt, niet gemonteerd en in nieuwstaat verkerend te zijn. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Motolab er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag (& igv deel retour zending exclusief de berekende verzendkosten) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
-de consument draagt de kosten van het terugzenden van de goederen bij ontbinding van de overeenkomst;
-de consument redelijke kosten van een deels gebruikte dienst moet betalen als hij een dienst (rechtmatig) beëindigt voor het einde van de bedenktijd;
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de per verzenddienst geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op complete voertuigen en/of diensten, zoals revisie`s van motorfiets onderdelen en de door Motolab aangeboden revisiediensten. Op laatst genoemde diensten, waarbij Motolab mogelijk slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van mijn leveranciers van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die gemaakt zijn aan de hand van specificaties van de consument
-diensten waarvan de uitvoering , met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van14 kalenderdagen
-goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
-goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (hier wordt ook onder verstaan:Goederen welke niet in de webshop worden aangeboden, maar op uitdrukkelijk verzoek van de klant worden besteld bij derden.)
-Gebruikte goederen deze vallen bij Motolab onder maatwerk, deze goederen worden speciaal voor u gedemonteerd na het moment van definitieve bestelling, ook al zijn ze tbv een foto, tijdelijk gedemonteerd geweest.
-voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
-Apparatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
-Accu`s; Batterijen, Electronische componenten, tenzij expliciet voor aankoop & schriftelijk overlegd en accoord bevonden, dat er een uitzondering geld.
-De levering van kranten en tijdschriften en verzegelde boeken cq manuals
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Motolab, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Motolab. Motolab houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Motolab respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Motolab maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Gebruikte onderdelen aangeboden door Motolab zijn uitgesloten van elke vorm van garantie, de montage en het gebruik van deze onderdelen is geheel voor eigen risico van de afnemer.
6.2 Motolab sluit expliciet alle onderdelen en voertuigen welke ouder zijn dan 15 jaar uit van geschiktheid voor daadwerkelijk gebruik, al dan niet op de openbare weg en mogen alleen voor tentoonstellingsdoeleinden gebruikt worden.
6.3 Motolab garandeert dat de door haar geleverde nieuwe producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.4 De garantietermijn van Motolab op nieuwe producten komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Motolab is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.5 De garantie op electronische componenten is expliciet ALLEEN van toepassing indien deze componenten aantoonbaar gemonteerd zijn door een officieel geregistreerde motorwerkplaats. Alle eventuele claims leggen we voor aan de fabrikant en de uitspraak van die fabrikant zal bindend zijn t.a.v. al dan niet toekennen van garantie.
6.6 De garantie op & van en door Motolab geleverde remschijven is expliciet ALLEEN van toepassing indien Motolab deze schijven gemonteerd heeft. Besluit je het toch zelf te doen (of bij een werkplaats welke GEEN zakelijke relatie heeft met Motolab) geld expliciet het volgende: ELKE geretourneerde schijf danwel schijf met garantie claim wordt retour gestuurd naar Brembo in Italie.. Het oordeel van BREMBO is bepalend voor omruil garantie.. ALLEEN onder deze voorwaarden (volledige) garantie!
6.7 Garantie termijn nieuwe accu`s: voor Accu`s geld expliciet een andere garantietermijn dan de meeste andere nieuwe producten nl.  maximaal 6 maanden op fabrieksfouten, materiaal fouten en productie fouten, NIET op capaciteit verlies, gebruikersfouten of (in)directe vervolgschade van de klant of derde.
6.8 De afnemer is verplicht het geleverde bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd en ingeval van nieuwe producten ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Motolab) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Motolab. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Motolab schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.9 Indien klachten van de afnemer door Motolab gegrond worden bevonden, zal Motolab naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Motolab en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Motolab) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Motolab gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Motolab voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.10 Motolab is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.11 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Motolab in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Motolab en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Motolab zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Motolab slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Motolab gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Motolab kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Motolab en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Motolab op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Motolab behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Motolab gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht
10.1 Motolab is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Motolab alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Motolab behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Motolab gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Motolab bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Motolab is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten en het monteren van bij motolab aangekochte onderdelen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Motolab aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Motolab zolang de afnemer de vorderingen van Motolab uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Motolab wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Motolab geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Motolab of een door Motolab aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Motolab haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Motolab zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Motolab.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Motolab en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij Motolab er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Downloads:
het modelformulier voor herroeping, opgenomen in de bijlage van de Europese Richtlijn kunt u downloaden op/via (kopieer de link en plak deze in uw browser;
https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/kennisdocumenten/richtlijn_consumentenrechten/Europees%20Modelformulier%20voor%20Herroeping%20.docx(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Coronavirus (COVID-19)-Update

Deze situatie is bijzonder voor ons allemaal.
Maar ook in deze tijd helpen we je graag,
zoals 
je van ons gewend bent. 

Ook wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten.

Naar aanleiding van de RIVM richtlijnen & eigen inzicht is er besloten dat we de 1,5M afstands regel aanhouden en GEEN AFHAAL mogelijkheid hebben, om corona-besmetting te voorkomen. Wij hebben EN personeel EN binnen ons pand | ontvangst ruimte NIET de mogelijkheid de 1,5 M te waarborgen tussen klanten en personeel.

Ook wordt er door een deel van ons team nopg steeds thuisgewerkt! Dus je kan opeens een ander achtergrondgeluid horen dan normaal...
Soms vaker wat tragere reacties op email en telefoon (iets uitzoeken duurt immers op afstand wat langer) dan je gewend bent...
Weet je in ieder geval waarom.

Het kan dus gebeuren dat wij telefonisch iets minder goed bereikbaar zijn.
Wij willen je ook vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van het online contactformulier.

Zo kunnen wij de support die je van ons gewend bent blijven voortzetten. 
Alvast bedankt voor je begrip en medewerking! 

Ten aanzien van leveringen en vooraden:

Motolab is zelf voorraadhoudend en onze magazijnen zijn goed gevuld. We hebben vrijwel geen chinese producten, echter wel heel veel EU fabrikaat uit Duitsland en Italie, o.a. Mahle, Bing, Brembo, Domino, zijn gesloten geweest  e.a. is weer op gang vooralsnog, met zeker nog incidentele "hick-ups" van wat meer specifieke onderdelen . Ga niet bellen of mailen:"is dit wel op voorraad?" in principe is het immers op voorraad anders een paar werkdagen later weer !  Dergelijke vragen kosten ons erg veel tijd en staat daadwerkelijke levertijd alleen maar in de weg. Als er lever problemen blijken te onstaan, melden we dat zo snel mogelijk en zullen zonder omhaal de betalingen terug storten indien gewenst.. Tip: bestel VOOR dinsdag 12.00u, dan zul je het vrijwel altijd op zaterdag op de mat "mocht het een keer uitverkocht zijn"  zodast je tijd hebt om te sleutelen en daarna te rijden.. Bestel je op vrijdag pas, wordt alles spannender mbt levering, hoewel dat vaak nog lukt mits voor 12.00u besteld

We houden je op de hoogte 10/08/2020
wij krijgen voor bezorgingen in Nederland & buitenland nog steeds kans op vertraging gecommuniceerd vanuit de vervoerders. heel incidenteel, dat wel.. We hebben gemerkt dat situatie in een land snel kan veranderen, houd hier rekening mee. Zo kunnen er bijvoorbeeld pakketpunten zijn die individueel als (winkel)eigenaar besluiten om dicht te gaan.

Als er wel sprake is van verstoringen zullen we dit zo snel mogelijk met je communiceren.

Update PostNL 16/3 ( 07/20 nog steeds van toepassing!)
PostNL volgt de richtlijnen van de overheid en houdt contact met de autoriteiten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Consumenten hoeven tot nader order niet meer op een handheld scanner te tekenen voor ontvangst van een pakket. De bezorger zal dat namens de ontvanger doen door de laatste drie tekens van het nummer van paspoort of rijbewijs te noteren na ontvangst.  

postnl klantenservice. t.a.v. corona Klik

International Service alerts regarding expected delays: Click

Verkooppunt

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Betaal optie's|Zahlung|Pay

Webshop:

Afhalen  :

Verzending | Versand | Postage

Tot | Bis | Untill : 21 Kg

 • NL: € 5,40 of  € 6,98
 • DE: € 10,29
 • UK: € 11, 95
 • Other country's incl Scandinavia see in your shopping Bag
 • verzendkosten zijn incl. 21% BTW (zijn wij verplicht), derhalve BTW voor bedrijven terug te vragen.
© 2014 - 2020 Motolab | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.