Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Motolab, gevestigd te Sleen

Algemene Voorwaarden van Motolab, gevestigd te Sleen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer: 51841959


Versie geldig vanaf 25 augustus 20221. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Motolab. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite/webshop van Motolab. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Motolab behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Motolab erkend.
1.4 Motolab garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties, waarbij expliciet opgemerkt dat je ZELF verantwoordelijk blijft of het artikel op jouw of de door jou bedoelde motorfiets past.. (alle uitzonderingen en tussentijdse onderdeel modelwijzigingen mbt toepassingen van fabrikanten zijn door ons niet te overzien zonder framenummer en uitgebreid fysiek vooronderzoek door Motolab ter plaatse)
1.5 Motolab sluit expliciet alle onderdelen en voertuigen welke ouder zijn dan 15 jaar uit van geschiktheid voor daadwerkelijk gebruik, al dan niet op de openbare weg en deze mogen alleen voor tentoonstellingsdoeleinden gebruikt worden.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Motolab bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Motolab zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Motolab geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Motolab behoud zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot levering over te gaan, in voorkomende gevallen zal, indien er al betaling heeft plaatsgevonden, het volledige orderbedrag incl. evt bijkomende betaal en porto kosten direct terug gestort worden via het zelfde betaal systeem als waarmee de initiele betaling heeft plaats gevonden.
2.6 Conform de Europese geodiscriminatie verordening omvat het standaard leveringsgebied van Motolab: Nederland
2.7 Afhalen: sinds de Covid-19 pandemie en de daaruit voorkomende personele verantwoordelijkheid t.a.v. afstandsregels & bij Motolab werkzaam personeel hanteren wij ALLEEN nog igv afhalen: Click & Buy afhaal orders (vooraf betalen en zodra order gereed leggen wij het buiten op afspraak klaar) dit zonder uitzondering.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s waarbij op alle gebruikte goederen de MARGE regeling van toepassing is en alle nieuwe goederen geprijsd zijn inclusief 21% BTW voor Nederlandse klanten. (u betaald als consument de prijs welke vermeld staat bij het artikel, deze prijzen zijn exclusief eventuele verzend (& verpakkings) kosten)


4. Zichttermijn / herroepingsrecht (voor het gebruik/downloaden modelformulier voor herroeping zie onderaan deze pagina)
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden aan te melden ter retournering. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer de geleverde zaken niet binnen 14 dagen NA aanmelding retournering daadwerkelijk aan Motolab heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan (binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering ) schriftelijk melding te maken bij Motolab. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de ongeopende originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) artikel(en) dienen ongebruikt, niet gemonteerd en in nieuwstaat verkerend te zijn. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Motolab er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
-de consument draagt de kosten van het terugzenden van de goederen bij ontbinding van de overeenkomst;
-de consument redelijke kosten van een deels gebruikte dienst moet betalen als hij een dienst (rechtmatig) beëindigt voor het einde van de bedenktijd;
-de consument draagt de administratie/betaalprovider/bank kosten van een credit storting, kiest de consument voor een tegoed code (="onbeperkt"geldig) maken & rekenen wij die kosten niet.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de per verzenddienst geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op complete voertuigen en/of diensten, zoals revisie`s van motorfiets onderdelen en de door Motolab aangeboden revisiediensten. Op laatst genoemde diensten, waarbij Motolab mogelijk slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van onze leveranciers van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-producten die gemaakt zijn aan de hand van specificaties van de consument
-diensten waarvan de uitvoering , met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van14 kalenderdagen
-goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
-goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, voorbeeld schokbreker sets gemaakt aan de hand van klant specifieke specs, hier wordt ook onder verstaan: Goederen welke niet in de webshop worden aangeboden, maar op uitdrukkelijk verzoek van de klant worden besteld bij derden.)
-Gebruikte goederen deze vallen bij Motolab onder maatwerk, deze goederen worden speciaal voor u gedemonteerd na het moment van definitieve bestelling, ook al zijn ze tbv een foto, tijdelijk gedemonteerd geweest.
-voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
-Apparatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
-Accu`s; Batterijen, Electronische componenten, tenzij expliciet voor aankoop & schriftelijk overlegd en accoord bevonden, dat er een uitzondering geld.
-De levering van kranten en tijdschriften en verzegelde boeken cq manuals


5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Motolab, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Motolab. Motolab houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, anders dan noodzakelijk voor verzending & betaling en functionaliteit website/shop. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Motolab respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Motolab maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Alleen als je jezelf daarvoor hebt opgegeven. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Gebruikte onderdelen aangeboden door Motolab zijn uitgesloten van elke vorm van garantie, de montage en het gebruik van deze onderdelen is geheel voor eigen risico van de afnemer.
6.2 Motolab sluit expliciet alle onderdelen en voertuigen welke ouder zijn dan 15 jaar uit van geschiktheid voor daadwerkelijk gebruik, al dan niet op de openbare weg en mogen alleen voor tentoonstellingsdoeleinden gebruikt worden.
6.3 Motolab garandeert dat de door haar geleverde nieuwe producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.4 De garantietermijn van Motolab op nieuwe producten komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Motolab is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.5 De garantie op electronische componenten is expliciet ALLEEN van toepassing indien deze componenten aantoonbaar gemonteerd zijn door een officieel geregistreerde motorwerkplaats. Alle eventuele claims leggen we voor aan de fabrikant en de uitspraak van die fabrikant zal bindend zijn t.a.v. al dan niet toekennen van garantie.
6.6 De garantie op & van en door Motolab geleverde remschijven is expliciet ALLEEN van toepassing indien Motolab deze schijven gemonteerd heeft. Besluit je het toch zelf te doen (of bij een werkplaats welke GEEN zakelijke relatie heeft met Motolab) geld expliciet het volgende: ELKE geretourneerde schijf danwel schijf met garantie claim wordt retour gestuurd naar Brembo in Italie.. Het oordeel van BREMBO is bepalend voor omruil garantie.. ALLEEN onder deze voorwaarden (volledige) garantie!
6.7 Garantie termijn nieuwe accu`s: voor Accu`s geld expliciet een andere garantietermijn dan de meeste andere nieuwe producten nl.  maximaal 6 maanden op fabrieksfouten, materiaal fouten en productie fouten, NIET op capaciteit verlies, gebruikersfouten of (in)directe vervolgschade van de klant of derde.
6.8 De afnemer is verplicht het geleverde bij ontvangst onmiddellijk en VOOR montage te controleren in volle omvang, dus ook na te meten. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd en ingeval van nieuwe producten ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Motolab) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Motolab. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Motolab schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.9 Indien klachten van de afnemer door Motolab gegrond worden bevonden, zal Motolab naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Motolab en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Motolab) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Motolab gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Motolab voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.10 Motolab is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.11 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Motolab in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Motolab en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Motolab zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Motolab slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Motolab gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Motolab kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Motolab en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Motolab op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Motolab behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Motolab gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht
10.1 Motolab is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Motolab alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Motolab behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Motolab gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Motolab bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Motolab is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten en het monteren van bij Motolab aangekochte onderdelen in het algemeen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen van de fabrikant van het voertuig, officiele merk werkplaatshandboeken en onderdelen lijst (en) , kijk/lees op de verpakking en raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Motolab aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Motolab zolang de afnemer de vorderingen van Motolab uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Motolab wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Motolab geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Motolab of een door Motolab aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Motolab haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Motolab zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Motolab.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Motolab en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij Motolab er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

13.3 Convorm EU regelgeving willen we je wijzen op het feit dat je als consument altijd een geschil kan voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (de elektronische link http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Downloads:
het modelformulier voor herroeping, opgenomen in de bijlage van de Europese Richtlijn kunt u downloaden op/via (kopieer de link en plak deze in uw browser;
https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/kennisdocumenten/richtlijn_consumentenrechten/Europees%20Modelformulier%20voor%20Herroeping%20.docx(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Per telefoon bereikbaar:

Standaard:  Woensdag- & donderdagmiddag 12.00 - 17.00 & vrijdagmiddag 12.00-15.00

andere momenten druk met inpakken vd pakketjes, inkoop ed.

Verkooppunt

 

 

Brembo

 

 

Click & Collect

Click & Collect (onder voorwaarden)(klik)

Dus GEEN spontane verkoop "aan de deur"

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Verzending | Versand | Postage

Tot | Bis | Untill : 21 Kg

  • NL: afhankelijk brandstof toeslagen met basis prijs € 7,20
  • DE: Ab € 11,29
  • FR: € 19,25
  • Other country's incl Scandinavia see in your shopping Bag
  • verzendkosten zijn incl. 21% BTW (zijn wij verplicht), derhalve BTW voor bedrijven terug te vragen.
© 2014 - 2024 Motolab | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel